Winkelwagen

Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden


1.        Algemeen
       Op alle met LCS Automatisering te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. LCS Automatisering accepteert geen algemene inkoopvoorwaarden van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.        Prijzen
       Tenzij anders overeengekomen zijn de door LCS Automatisering gehanteerde prijzen netto af magazijn Geldrop, inclusief omzetbelasting. Prijzen kunnen door LCS Automatisering worden gewijzigd indien marktomstandigheden of productiekosten daartoe aanleiding geven.

3.        Leveringstijd
       De leveringstijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de goederen bij ontvangst te weigeren. LCS Automatisering behoudt zich het recht voor om de goederen eerder te leveren dan is aangegeven.

4.         Levering
       Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn te Geldrop. Vervoer van de goederen vanuit het magazijn te Geldrop naar een door de koper aangegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van koper, ook indien het vervoer, op verzoek van de koper, door LCS Automatisering wordt geregeld. Indien de goederen om welke reden dan ook niet door de koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen, is LCS Automatisering gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

5.        Reclames
       Eventuele klachten t.a.v. uiterlijke of anders­zins direct waar­neembare gebreken worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 5 werkdagen na levering van de goederen schriftelijk ter kennis van LCS Automatisering zijn gebracht.

6.        Betaling
       Tenzij anders overeengekomen dient betaling direct bij, of voor levering van de goederen te geschieden. Indien, in afwijking van boven­staande, goederen op crediet worden geleverd, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betalingster­mijn van 14 dagen wordt overschreden, is de koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente en de incassokosten verschuldigd, ter grootte van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 100,-. Indien levering en betaling in gedeelten en op verschillende data is overeengekomen, is LCS Automatisering gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, indien en zolang de koper in gebreke blijft.

7.        Eigendomsvoorbehoud
       Alle geleverde goederen blijven het eigendom van LCS Automatisering totdat alle vorderingen van LCS Automatisering op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van LCS Automatisering zijn, deze te vervreem­den, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, danwel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.

8.         Garantie
       In geval van gebreken aan de geleverde goederen verleent LCS Automatisering tot maximaal één jaar na factuurdatum, een garantie op het herleveren of herstellen van de goederen. Ieder recht op garantie vervalt, indien de goederen onoordeelkundig zijn gebruikt, bloot zijn gesteld aan extreme omstandigheden, of indien blijkt dat aan de goederen reparaties door derden zijn uitgevoerd. Bij verkoop van gebruikte goederen en/of restantpartijen kunnen afwijkende garantievoorwaarden worden overeengekomen.

9.        Aansprakelijkheid
       De aansprakelijkheid van LCS Automatisering uit hoofde van gedane leveringen is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8. Alleen schade aan de goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere vordering terzake van bedrijfsschade, schaden van derden of andere directe of indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten.

10.        Overmacht
       Bij overmacht worden onze leverings- en andere ver­plich­tingen opgeschort. LCS Automatisering is in dat geval verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
       Onder overmacht worden verstaan onvoorziene omstan­digheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan LCS Automatisering zich bij de uitvoering van de overeenkomsten bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van LCS Automatisering kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: oorlog, natuurrampen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden en door beide partijen onvoorziene technische complicaties.
       In geval van overmacht is LCS Automatisering niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.

11.        Toepasselijk recht
       Elke rechtsverhouding tussen LCS Automatisering en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.
       Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.